اعضای هیئت مدیره انجمن تله مدیسین ایران

دکتر فاطمه,نعمت الهی رئیس انجمن جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سیروس ,مومن زاده دبیر علمی و اجرائی فوق تخصص درد
دکتر لیلا,نعمت اللهی عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سودابه ,کاظمی اسکی عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر نفيسه ,ثقفي عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,میرپور عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,كاشانيان عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مهرداد,مومن زاده بازرس پزشک عمومی
دکتر علی,اسلامی فر بازرس علی البدل دکترای آسیب شناسی (پاتولوژی)
بالا