اعضای هیئت مدیره انجمن تله مدیسین ایران

دکتر فاطمه,نعمت الهی رئیس انجمن جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سیروس ,مومن زاده دبیر علمی و اجرائی فوق تخصص درد
دکتر زهرا,رمضانی خوزستانی عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سودابه ,متین عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سپیده ,خداوردی عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر ربابه,محمد بیگی عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر لیلا,نعمت اللهی عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر بهنام ,منصوری عضو هیئت مدیره متخصص نورولوژی
دکتر فرهنگ,حسین زاده بازرس دکترای هوافضا
دکتر غلامرضا,نعمت اللهی عضو هیئت مدیره چشم پزشک
بالا