جدیدترین مقالات آموزشی

سیستم های ویدئو کنفرانس تله مدیسین
1401/11/06

سیستم های ویدئو کنفرانس تله مدیسین

سیستم های ویدئوکنفرانس تله مدیسین، به منظور تشخیص و تجویز درمان طبی بیمارانی که در نقاط دور قرار دارند،‌ مشاوره بالینی متخصصین از راه دور ، آموزش پرسنل پزشکی و امور اداری/تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. تله مدیسین یا طبابت از مسافت دور، می تواند به اندازه یک مکالمه تلفنی میان پرسنل یا ارسال فاکس از یک متخصص قلب به پزشک مراقبت های اولیه ساده بوده و یا در حد معاینه ویدیوئی همزمان، توسط پزشکانی که صدها مایل از یکدیگر فاصله دارند پیچیده باشد.

مهم تــرین مزایــای اســتفاده از تلــه اتولارینگولــوژی
1401/11/05

مهم تــرین مزایــای اســتفاده از تلــه اتولارینگولــوژی

ارتقاء كیفیت دسترسی به مراقبت سـلامت،بهبود در مراقبت ، آموزش بیمار و درمان به موقع برای مثـال نظـارت بـر وضـعیت بیمـاران مـزمن، كـاهش مسافرت بیماران ، دسترسی بهتر به خدمات در منـاطق محروم، افزایش دسترسی به اطلاعات پزشكی براساس دانش جدید ، برنامه های مربوط به یـادگیری از راه دور و به رهگیری از اطلاعات تحقیق اتی در زمینه پزشـكی و بهبـود در آمـوزش پزشـكی مـستمر است. تله اتولارینگولـوژی همچنـین تـاثیركلینیكی زیادی در درمان نظامیان مناطق جنگی و دور دارد كـه باعث كاهش حمـل و نقـل بیمـاران و كـاهش شـیوع بیماری ها و در نتیجه كاهش هزینه ها میشود.

چالش‌های پزشکی از راه دور در آینده
1401/11/04

چالش‌های پزشکی از راه دور در آینده

پزشکی از راه دور کمک کرد تا شکاف عمیقی که سال‌ها بین پزشکان و بیماران وجود داشت، بهبود پیدا کند. با استفاده از پزشکی از راه دور نه تنها بیماران بیماران می‌توانند سلامت خود را بهتر بررسی کنند بلکه پزشکان نیز می‌توانند زمان بیشتری را به بررسی شرایط سلامت بیماران خود اختصاص دهند

پزشکان باید چه فناوری داشته باشند؟
1401/11/03

پزشکان باید چه فناوری داشته باشند؟

این روزها فناوری نقش مهمی را در پزشکی ایفا می کند و پزشکی از راه دور از جمله این فناوری ها است. Telemedicine به پزشکان امکان انجام مشاوره با بیماران از راه دور را می دهدکه ممکن است پیچیده به نظر برسد اما با دانش درست و فناوری ، پزشکی از راه دور می تواند به بخشی از مراقبت از بیمار تبدیل شود.

نقشی جدید برای بیماران و پیاده‌سازی برای بهداشت و سلامت
1401/11/02

نقشی جدید برای بیماران و پیاده‌سازی برای بهداشت و سلامت

تا کنون، تعاملات ما با سیستم‌های بهداشت و سلامت به‌طور شفاف تعریف شده و ثابت بودند. واسط مبنایی بیمار به خدمات مراقبت‌های بهداشتی در اغلب کشورها پزشکان عمومی هستند؛ با اینکه در کشور ما ممکن است یک متخصص پزشکی نیز در این جایگاه قرار گیرد. دانش پزشکی صرف نظر از بیماری و درمان، تنها توسط پزشکان منتشر و تعریف می‌شود. درحالی که افراد سلامت‌محور هنگام تصمیم‌گیری درمورد سلامت‌شان به‌دنبال مشاوره از داروسازها و گروه‌های بیماران نیز هستند؛ اما همچنان تعامل با شرکت‌های داروسازی ناشناخته باقی مانده است. دسترسی به سوابق کلینیکی همچنان محدود به بیمار و ارائه‌دهنده است و اغلب یا گم می‌شوند یا از بین می‌روند. درهرصورت، استفاده دیگری از آن‌ها برای دیگر تخصص‌های مراقبت‌های بهداشتی نمی‌شود.

پزشكي از راه دور Telemedicine

فناوري ارتباطات اين امکان را فراهم مي کند تا خدمات پزشکي به مراکزي که از لحاظ جغرافيايي از مرکز ارائه دهنده مجزا هستند فراهم شود.
پزشكي از راه دور به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات براي ارائه خدمات پزشکي و بهداشتي از راه دور گفته مي شود. فناوري ارتباطات اين امکان را فراهم مي کند تا خدمات پزشکي به مراکزي که از لحاظ جغرافيايي از مرکز ارائه دهنده مجزا هستند فراهم شود. ارتباط تله مديسين معمولا از طريق خطوط تلفن معمولي براي انتقال سيگنال‌هاي ديجيتالي به کمک کامپيوتر تامين مي شود.
همچنين امکانات پيشرفته ارتباطي نظير فيبرهاي‌نوري، خطوط ماهواره اي و موارد مشابه ديگر امکانات گسترده اي را در انتقال اطلاعات فراهم مي کنند.

بالا