کاربردهای اصلی پزشکی از راه دور

کاربردهای  اصلی پزشکی از راه دور

پزشکی از راه دور دارای کاربرد متنوع و فن آوری وسیعی است که به منظور افزایش صحت و تندرستی فرد در جامعه صورت گرفتهاست.این پدیده میتواند با نوع اطلاعات ارسال شده (مانند آزمایشهای کلینیکی و رادیو گرافیها)، نحوه ارسال این داده مشخص شده و معنی و مفهوم یابد.

از پدیده مزبور در موارد زیر میتوان استفاده عملی نمود:

  • • بلایای طبیعی و جنگها
  • • توسعه بهداشت در نقاط صعب العبور
  • • کنترل بیماریهای مزمن
  • • پروازهای هوایی
  • • مسافرتهای دریایی درجنگها
  • • تشخیص، درمان، کنترل، پیگیری و مشاوره
  • • آموزش ارائه کنندگان خدمت و مردم
  • • منابع اطلاعاتی پزشکی شامل انواع بانکهای اطلاعاتی و پایگاههای داده های پزشکی

 

 

 

کاربردهای بالینی پزشكی از راه دور

  • در تله مدیسین انتقال دادههای زیر صورت می گیرد که شامل عکس های پزشکی، گزارشهای دوجانبه سمعی و بصری، گزارش های پزشکی بیمار، استخراج دادهها از مراکز پزشکی (شامل اطلاعات ضروری) و فرستادن آن به صورت فایل است. تله مدیسین در دنیای امروز شامل برهم کنش دو سیستم سمعی بصری بین بیمار و تخصص های پزشکی، فرستادن دادههای مربوط به بیمار از منزل به کلینیک یا انتقال فایل مربوط به دادههای پزشکی بیمار است.
  • بطور کلی تله مدیسین با هدف بالا بردن کیفیت درمان، بهبود ارتباط میان مراکز پزشکی، بهینه سازی دسترسی به متخصصان، کاهش نیاز به حمل و نقل بیماران و کاهش هزینه های درمانی به کار گرفته می شود. امروزه بسیاری از تخصصهای پزشکی از تله مدیسین به طور گسترده استفاده می کنند. از متخصصان قلب و عروق گرفته تا متخصصان پوست، مراقبت های پزشکی، خانگی، متخصصان غدد، جراحان، رادیولوژیستها و حتی روان پزشکان این فن آوری پیشرفته را به خدمت گرفته اند. ثابت شده است که تله مدیسین در مراقبت های پزشکی بهداشتی مناطق روستایی دارای بهترین فایده و تاثیر میباشد.
بالا