تله درماتولوژی به چه معناست؟

تله درماتولوژی یکی از کاربردهای پزشکی از راه دور در تشخیص و درمان بیماری های پوست از راه دور میباشد که اصطلاحاً به ان تله درماتولوژی گفته میشود.تله درماتولوژی بیش از یک دهه است که به صورت قابل توجهی مورد توجه ارائه دهندگان خدمات پزشکی از راه دور قرار گرفته است. دلایل زیادی از جمله ایمنی، دقت تشخیص بالا در مقایسه با معاینه حضوری، تشخیص گذاری مبتنی بر تصویر و هزینه نسبتاً پایین جهت نصب سیستم های مورد نیاز، باعث موفقیت قابل توجه تله درماتولوژی شده است.

تله درماتولوژی به معنی ارائه مراقبت‌های تخصصی پوست با استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از راه دور می‌باشد و موجب تسهیل ارتباط بین بیماران، پرسنل پرستاری و پزشکان مراقبت اولیه با پزشکان متخصص پوست می‌شود. این روزها ایجاد یک بستر امن برای ارتباط بین پزشکان و بیماران خصوصا در حوزه پوست بسیار با اهمیت است.در طراحی و ساخت یک سامانه تشخیص بیماری‌های پوستی از راه دور دو مرحله اصلی موردنظر است:

 در مرحله اول بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ای جهت نیازسنجی اطلاعاتی و تعیین اقلام داده‌ای و قابلیت‌های مورد نیاز در سامانه طراحی میگردد و بین پزشکان متخصص پوست شاغل در بیمارستان تخصصی پوست توزیع میگردد. سپس داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و گزارش توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزارهای مربوطه تحلیل میشوند.

در مرحله دوم بر پایه نتایج قبلی، نسخه اولیه سامانه طراحی و ایجاد میشود. سپس آزمون ارزیابی قابلیت انجام و نسخه نهایی سامانه طراحی میشود

 در این میان سامانه های ذخیره و ارسال، نیازمند تجهیزات فنی محدود و ارزان قیمتی برای اجرا هستند و با آموزش مختصر به پرستار یا پزشک ارجاع دهنده در مکان مبدأ، قابل پیاده سازی خواهند بود. این نوع سامانه ها به دلیل انتقال الکترونیکی تصاویر ضایعات بیمار به همراه تاریخچه بالینی، می‌تواند کمک قابل توجهی برای متخصصان پوست در ارائه تشخیص سریع و طرح درمانی مناسب هر بیمار محسوب گردد.

به عنوان مثال افراد مقیم در مراکز نگهداری سالمندان، به دلیل محدودیتهای حرکتی، هزینه بالای حمل ونقل و مشاوره های تخصصی، با موانع جدی برای دریافت خدمات تخصصی پوست روبرو هستند، بنابراین، تله درماتولوژی میتواند با غلبه بر موانع موجود موجب بهبود دسترسی به خدمات تخصصی پوستی شود و با آموزش چندین پرستار در مرکز نگهداری سالمندان برای تحقق فعالیت تله درماتولوژی میتوان از بابت مشکلات پوستی سالمندان آسودگی خاطر ایجاد شود.

درکل پیشــرفت هــای اخیــر در فــنآوری ارتباطــات از راه دور و گســترش اینترنــت موجــب تســهیل ارتبــاط بــین متخصصــان بیماریهای پوستی با فراهم کنندگان مراقبت اولیه و بیماران در هر جای دنیا شـده اسـت .بنـابراین، تلـه درمـاتولوژی ایـن پتانسیل رادارد کـه شـکاف موجـود دردسترسـی بـه خـدمات تخصصی پوست را از طریق فراهم کـردن مشـاوره و پشـتیبانی پزشــکان متخصــص بیمــاری هــای پوســتی، بــرای پزشــکان مراقبــتهــای اولیــه پــر کنــد.

 

همچنین بخوانید:

دو خدمت تله مدیسین تحت پوشش بیمه قرار گرفت

مطب هوشمند به چه معناست؟

پزشکی از راه دور، امکان دسترسی به خدمات بهداشت و درمان با قیمت مناسب

بالا