مدارک پزشکی از راه دور

هنگام استفاده از هر فن آوری در حیطه مراقبت های بهداشتی درمانی ، مباحثی مطرح می گردد و در این خصوص "پزشكی از راه دور " نیز مستثنا نمی باشد.تعدادی از مباحثی كه بایستی سازمانها هنگام توسعه یا استفاده از این فن آوری مورد توجه قرار دهند عبارتند از:

  • محرمانه و محفوظ بودن :

اگرچه دسترسی به اطلاعات پزشكی از راه دور از مزایای مدارك پزشكی از راه دور و به نفع جامعه پزشكی می باشد، با این وجود ممكن است محرمانه و محفوظ بودن اطلاعات حساس بیمار به خطر افتد.

 

  • مسئولیت و تعهد:

در شیوه سنتی ، مسئولیت در زمینه مدارك پزشكی بین پزشك یا سازمان ارجاع دهنده و پزشك و یا موسسه مورد مشاوره تقسیم می گردد. با توجه به اینكه در پزشكی از راه دور نقش های جدیدی از قبیل ارسال كننده و كادر فنی اضافه شده است ، بایستی از نظر قانونی مسئولیت مدارك پزشكی از راه دور به صراحت تعیین گردد.

        

  • اجازه و اعتبار:

با توجه به متفاوت بودن قوانین در مكان های مختلف ، در خصوص داشتن اجازه فعالیت ، بایستی مراجع ذی ربط  افراد دارای مجوز فعالیت در حیطه پزشكی از راه دور  و مجاز به ثبت مدارك پزشكی از راه دور را  مشخص نمایند.

        

  • قوانین :

در وضعیت موجود ، قوانین در مكان های مختلف متفاوت بوده و بایستی قوانین یكسان و جامع در این خصوص تدوین گردد تا نیاز های قانونی مدارك پزشكی از راه دور برآورده گردد.

        

  • تقلب:

با توجه به اینكه  ارائه خدمات پزشكی از راه دور  و همچنین اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ارسال شده وابسته به مركز ارسال كننده می باشد. این مسئله باعث افزایش  امكان بالقوه تقلب و یا اشتباه در ارائه اطلاعات می گردد.

        

  • پرداخت هزینه:

با توجه به اینكه از سویی  تعدادی از  سازمان های بیمه و پرداخت كننده ها  هزینه پزشكی از راه دور را متقبل نشده اند و از سوی دیگر با  توسعه  روز افزون این شیوه ارائه مراقبت ، شفاف سازی مباحث مربوط به پرداخت ها در این خصوص ضروری بنظر می رسد.

 

  • فن آوری :

علیرغم پیشرفت های سریع در زمینه فن آوری تعدادی از مشكلات در زمینه انتقال اطلاعات وجود دارد از قبیل وضوح صدا و كیفیت خوب تصویر


 

 

بالا