استانداردهای استفاده از تله مدیسین برای ارزیابی و مدیریت تغییر وضعیت اقامت در بیمارستان خصوصی

اهداف: این مطلب راهنمایی هایی را به پزشکان و تسهیلاتی در زمینه استفاده از تله مدیسین برای ارائه ارزیابی های ضروری پزشکی و مدیریت تغییر شرایط برای  بیمارستان های خصوصی ارائه می دهد.

تنظیمات و مشارکت کنندگان: اعضای گروه کاری تله مدیسین AMDA – اجتماعی برای پزشکی بلند مدت پس از حادثه، این راهنما را از طریق جلسات تلفنی و حضوری در مدت زمان آوریل 2017 تا سپتامبر 2018 توسعه دادند. این راهنما فعلی بر اساس یک تحقیق در دسترس حال حاضر، تجربه و تخصص اعضای گروه کاری، از جمله خلاصه ای از یک بررسی مقالات متداول سیستماتیک متشکل اخیر، برای تعیین شواهد پزشکی از راه دور برای کاهش مراجعین اورژانس و یا بستری شدن در بیمارستان ها و کلنیک ها است.

نتایج: تحقیقات و تجربه تا به امروز استفاده از تله مدیسین را به عنوان ابزاری برای تغییر ارزیابی و مدیریت وضعیت بحرانی، وسیله ای برای کاهش دفاتر اضطراری غیر ضروری و بستری شدن بیماران در بیمارستان استفاده می کنند. مراقبت های ارائه شده تله مدیسین باید به مراقبت های اصلی ساکنین متصل شود و توسط ارائه دهندگان با صلاحیت در مراقبت طولانی مدت پس از حادثه ،ارائه شود. توسعه و پایداری برنامه های تله مدیسین به شدت وابسته به پیامدهای مالی است. اقدامات کیفی برای برنامه های تله مدیسین در خانه های پرستاری تعریف شده است.

نتیجه گیری / تاثیرات: برنامه های تله مدیسین در بیمارستان ها می تواند به ارائه مراقبت های پزشکی به موقع و با کیفیت بالا کمک کند که بیمارستان بستری غیر ضروری را کاهش دهد. بازپرداخت ها برای مراقبت های از راه دور پزشکی باید بر اساس ضرورت پزشکی ،نظارت مراقبت و حفظ استانداردهای کیفیت باشد. مطالعات بیشتر برای درک اینکه ابزار و پروتکل های تله مدیسین در بهبود نتایج برای ساکنین خانه های مسکونی موثر هستند، مورد نیاز است.

 

منبع:PubMed

بالا