فراخوان ثبت نام کاندیداهای عضویت هیات مدیره و بازرس انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران

به اطلاع تمامی اعضای پیوسته انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران می رساند با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک انجمن در نیمه دوم اردیبهشت 1400 از اعضای پیوسته متقاضی کاندیدای هیات مدیره و بازرس انجمن دعوت به عمل می آید مدارک و اطلاعات لازم و فرم های ایمیل شده به ایشان و قابل دسترسی در وب سایت انجمن به آدرس: www.irantelemed.ir را ضمن آماده سازی و تکمیل از تاریخ 1399/11/15 لغایت 1399/12/4 به دبیرخانه انجمن به آدرس  info@ irantelemed.ir ارسال نمایند.

 

هیات مدیره و کمیته انتخابات انجمن علمی پزشکی از راه دور ایران

 

بالا