تله مدیسین و انواع آن و همچنین کاربرد بالینی آن

تله مدیسن را می توان به سه دسته اصلی طبقه بندی کرد:

۱- پزشکی از راه دور ...

۲- نظارت از راه دور بیمار ...

۳- ذخیره و ارسال ...

تله مدیسین به  پزشک امکان می دهد تا مراقبت، تشخیص، درمان و مشورت با سایر پزشکان را از یک نقطه به نقطه ای دورتر انجام دهد. در نتیجه امکان ایجاد خدمات پزشکی به صورت تخصصی در نقاط دور از دسترس و همچنین مراقبت های ویژه در موارد حاد و اورژانس به دست آید.

تله مدیسین می تواند در حوادث طبیعی به گروه های نجات کمک کند تا با متخصصانی که الزاما در محل نیستند در ارتباط باشند. همچنین در میدان های جنگ برای کمک به مجروحان جنگی که در نجات آنان ثانیه ها نیز مؤثرند از دستاوردهای پزشکی از راه دور استفاده می شود.

در حال حاضر تعداد کاربردهای کلینیکی تله مدیسین بسیار زیاد است اما تعداد بیماران و متخصصانی که از آن بهره می برند محدود است و دلیل این امر عدم معرفی این سیستم ها به صورت اصولی و گسترده است. همچنین عدم تخصیص بودجه کافی و برنامه های مدون جهت تحقیقات از علل عدم پیشرفت آن است. در کشورهای صنعتی از تله مدیسین به عنوان دستاورد دانش و تکنولوژی در جهت حل مسائل اقتصادی و اجتماعی بهره می برند.

تله مدیسین ارسال خدمات درمانی، بهداشتی و سلامتی، زمانی که فاصله مساله ای بحـرانـی بـاشـد، بـا استفـاده از تخصـص هـای پـزشکـی و تکنولوژی های اطلاعات و مخابرات جهت تبادل اطلاعات ارزشمند و تشخیص، درمان و پیش گیری از بیماری ها و صدمات و آموزش پیوسته و تحقیق و پیشرفت جهت بهبود کیفیت سلامت افراد و اجتماعات است. 

 تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد:

1)کمک به تصمیم گیری

ساده ترین امکان تله مدیسین استفاده از بانک اطـلاعـاتـی مـراکز درمانی جهت تصمیم گیری صـحـیــح مـتـخـصـصــان اسـت. ایـن عملکـرد کـه قدیمی ترین کاربرد تله مدیسین است به کمک مــــوتـــورهـــای جــســتــجـــو نــتـــایـــج تــحــقــیــقـــات وروش‌های مختلف درمان را برای پزشکان در هنگام کار فراهم می کند.

2) انتقال حس

منظور از انتقال حس ، ارسال اطلاعات بیمار از یک مرکز به مرکز دیگر است. اطلاعاتی نظیر سیگنال های حیاتی بیمار به خصوص تصاویر رادیــولــوژی دیـجیتـال و حتـی تصـویـر ظـاهـری بیمار را می توان از طریق تله مدیسین منتقل کرد.

3)همکاری در مدیریت بیمار به صورت Real Time

مهم ترین و جدیدترین کاربرد تله مدیسین به کارگیری فناوری انتقال تصاویر ویدئویی بیمار اسـت کـه کـمـک مـی کـنـد پـزشکان مختلف در فرایندهای درمانی از قبیل عمل های جراحی یا فـــرایــنـــدهـــای دراز مـــدت وضـعـیــت درمــان را مــدیــریــت کـنـنـد. عـلاوه بـر تـصـاویـر ویـدئـویـی وضـعیـت ظـاهـری بیمـار، اطـلاعـات تجهیـزات گـــــونـــــاگـــــونـــــی نـــظــیــــر افتالموسکوپ ، اتوسکوپ و درماسکوپ نیز می تواند منتقل شوند.

کاربردهای بالینی پزشکی از راه دور

در تله مدیسین انتقال داده هایی  که شامل عکس های پزشکی، گزارش های دوجانبه سمعی و بصری گزارش های پزشکی بیمار، استخراج داده ها از مراکز پزشکی  ‌( شامل ا طلاعات ضروری) و فرستادن آن به صورت فایل  صورت می گیرد. 

تله مدیسین  در دنیای امروز شامل برهم کنش دو سیستم سمعی بصری بین بیمار و تخصص های پزشکی فرستادن داده های مربوط به بیمار از منزل به کلینیک یا انتقال فایل مربوط به داده های پزشکی بیمار است.  ‌به طور کلی تله مدیسین با هدف بالا بردن کیفیت درمان بهبود ارتباط میان مراکز پزشکی بهینه سازی دسترسی به متخصصان کاهش نیاز به حمل و نقل بیماران و کاهش هزینه های درمانی به کار گرفته می شود. 

امروزه بسیاری از تخصص های پزشکی از تله مدیسین به طور گسترده استفاده می‌کند. از متخصصان قلب و عروق گرفته تا متخصصان پوست، مراقبت های پزشکی‌، خانگی ، متخصصان غدد، جراحان ، رادیولوژیست ها و حتی روان پزشکان این فناوری پیشرفته را به خدمت گرفته اند. 

ثـابت شده است که تله مدیسین در مراقبت های پزشکی بهداشتی منـاطـق روستـایـی دارای بهترین فایده و تاثیر برای بیماری است که متاسفانه به علت گرانی تجهیزات نتوانست ، در گذشته گسترش یابد.

مراقبت در منزل

بـاتـوجـه بـه رشـد جمعیـت سـالمند و کمبود پزشک متخصص مراقبت در منزل از طریق تله مدیسین دارای پتانسیل روبه رشد فراوانی  است.

پاتولوژی

ثـابـت شـده اسـت کـه استفـاده از تله مدیسین جهت مبادله تصـاویر لام‌‌ها، به صورت چشمگیری از نیاز به حضور فوق تخصص های پاتولوژی در آزمایشگاه های کوچک می کاهد.

مانیتورینگ بیمار

با کمک مانیتور از راه دور بیمار که جایگزین هالتر مانیتورینگ شده است می توان اطلاعات بیمار را از خانه وی به محل کار متخصص قلب منتقل کرد.

روانپزشکی

در مناطق دور دست که روانپزشک ساکن ندارند. می توان از بیماران به طریق ویدیو کنفرانس، شرح حال بیمار را  گرفت و به این ترتیب بیمار را  تحت درمان و پیگیری توسط روانپزشک ساکن منطقه دیگر قرار داد.

رادیولوژی 

یکی از اولین موارد استفاده از تله مدیسین انتقال تصاویر پزشکی MRI,X-ray از یک مرکز به مرکز دیگر جهت تهیه گزارش عکس توسط رادیولوژیست ها است که این نوع تله مدیسین تله رادیولوژی نامیده می شود.

جراحی

موارد استفاده ویدیو کنفرانس در جراحی به صورت Pre-operative , Post - Operative و Intra- Operative است. 

می توان از بیماران با استفاده از ویدیو کنفرانس شرح حال گرفت، تا غربالگری اولیه کاندیداهای عمل صورت گیرد. این روش از مسافرت بیماران جهت مشاوره به مراکز جراحی در مناطق دیگر جلوگیری می کند. 

طی عمل جراحی ، تله مدیسین می تواند جهت ارتباط برقرار کردن با یک استاد دیگر حین عمل مورد استفاده قرار گیرد   یا می تواند جـهــت نـشــان دادن روش عـمـل بـه پـزشکـان و دانشجویان استفاده شود که در این صورت از حضور آن‌ها در اتاق عمل و شلوغی ناشی از آن جـلـوگـیری می‌شود   همچنین  می توان از تله مدیسین جهت پیگیری‌های بعد از عمل نیز  بهره گرفت. ساخت روبات های کمک کننده جراحی است که با استفاده از آن ها می توان  جراحی با حداقل میزان تهاجم‌ را از دور انجام داد.

تله مدیسین در اورژانس

بـه طـور منطقی بخش اورژانس بـهـترین جا برای استفاده از تله مدیسین است پـزشـکـان هـمواره در این بخش نیاز به مــشـــاوره انـــواع تــخــصــص هــا دارنـــــد‌.  بــــه خــصــــوص در مـــنـــــاطــــق دور افــتــــاده کــــه دسترسی به تخصص های مـخـتـلـف فـراهـم نیست. تله مدیسین امکانات گسترده ای را جــهـــت بــالابــردن کـیـفـیــت درمـــــان در بــخــــش اورژانــــس فراهم می کند. البته تاثیر کارایی تـلـه مـدیـسـیـن بـه امکانات و زیر سـاخـت هـای هـر مـرکز مربوط می شود. 

نکته قابل توجه دیگر ، تاثیر چشمگیرانه تله مدیسین در مـدیـریـت هـزیـنـه‌ها در بخش اورژانس است از یک سو هزینه معاینه بیماران به لحاظ مراجعه پزشکان تغییر می‌کند و از سویی دیـگـر تـامـیـن ارتـبـاطـات مـورد نـیاز برای مراکز درمانی هزینه براست. 

بـا ایـن حـال مـی‌تـوان بـه بـخـش عـمده ای از هـــزیـنــه‌هــای تـجـهـیــزات و زیــر ســاخــت هــای تله مدیسین به عنوان سرمایه گذاری نگاه کرد. کـاهـش هـزیـنـه پـزشـکـان مـتـخـصص مستقر در بـخـش اورژانـس نـیـز بـه طور قابل ملاحظه ای برهزینه های موجود تاثیر می گذارد. 

مسائل تکنولوژیک پزشکی از راه دور

از آنجا که تله مدیسین در روابط پزشک بیمار به کار می رود، تکنولوژی نقش بسیار مهمی در بررسی بیمار و درمان وی دارد. مسائل تکنولوژی تله مدیسین را می توان به ارتباطات راه دور تکنولوژی تصویر و صدا و شبکه تقسیم بندی کرد:

1-انتخاب نوع ارتباطات راه دور

اولین و سخت ترین گام پیش روی برنامه نویسان تله مدیسین انتخاب نوع ارتباط از راه دور است که شامل انواع مختلفی از نظر پهنای باند  و انـواع گـونـاگونی از نظر تکنولوژی  مخابراتی مانند ماهواره میکرویو ، بی سیم ، کابل ، اینترنت است. انتخاب بسته به نیازهای برنامه در دسترس بودن هزینه ها و در نظر گرفتن رویکرد تکنولوژی در آینده دارد.

2- تکنولوژی صدا و تصویر

از آنجا که عملکرد تله مدیسین بر مبنای انتقال دوطرفه اطلاعات صدا و تصویر بنا شده است، بنابراین پیشرفت  این تکنولوژی کلید موفقیت استفاده بالینی از تله مدیسین  است.

3-شبکه

ارتباط سریع و پایدار بین دو مرکز دور و بیمار جهت استفاده بالینی تله مدیسین حیاتی است‌و به همین دلیل تهیه شبکه های ارتباطی با در نظر گرفتن نکات فنی مناسب لازم است .شبکه باید دارای قابلیت پیگیری انتقال اطلاعات باشد و قابلیت اتصال به شبکه های دیگر را نیز داشته باشد. خصوصیات فنی مانند پهنای باند، پردازش اطلاعات ، امنیت اطلاعات و ترافیک اطلاعات در این زیر مجموعه است.

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

بالا