محققان نانورباتی را تولید کرده اند که مولکول ها را جابجا می کند

محققین مؤسسه فناوری کالیفرنیا «کالتک» با استفاده از یک رشته DNA رباتی را طراحی کرده اند که می تواند به صورت خودکار مولکول ها را به نقطه ای دلخواه جابجا کند. در حال حاضر این ربات ها تنها روی یک بورد نانویی مشخص حرکت می کند که طی کردن هر چهار گوشه آن حدود یک روز زمان می برد.

این ربات در زمینه های پزشکی و غیرپزشکی نقشی حیاتی خواهد داشت

این ربات از بخش های مختلفی از نوکلئوتیدها تشکیل شده که وظایف خاصی مثل تعیین مکان، حرکت ربات و کنترل مولکول ها را برعهده دارند و منجر به واکنش های خاصی مثل جفت شدن و باز شدن مولکول ها در DNA می شوند.

هدف محققین موسسه کالتک تولید ربات های مولکولی است که با فعال سازی از طریق سیگنال بتوانند داروها را به نقاط خاصی از بدن برسانند.

آن ها تاکید کرده اند که این فناوری در زمینه های پزشکی و غیرپزشکی نقشی حیاتی خواهد داشت برای مثال در صنایع بازیافت از طریق جابجایی مولکولی به محیط زیست کمک می کند.

 

بالا