مهم تــرین مزایــای اســتفاده از تلــه اتولارینگولــوژی

ارتقاء كیفیت دسترسی به مراقبت سـلامت،بهبود در  مراقبت ، آموزش بیمار و درمان به موقع برای مثـال نظـارت بـر وضـعیت بیمـاران مـزمن، كـاهش مسافرت بیماران ، دسترسی بهتر به خدمات در منـاطق محروم، افزایش دسترسی به اطلاعات پزشكی براساس دانش جدید ، برنامه های مربوط به یـادگیری از راه دور و به رهگیری از اطلاعات تحقیق اتی در زمینه پزشـكی و بهبـود در آمـوزش پزشـكی مـستمر است. تله اتولارینگولـوژی همچنـین تـاثیركلینیكی زیادی در درمان نظامیان مناطق جنگی و دور دارد كـه باعث كاهش حمـل و نقـل بیمـاران و كـاهش شـیوع بیماری ها و در نتیجه كاهش هزینه ها میشود.

با توجه به آمار بالای بیماریهای گوش و قرار گـرفتناكثر متخصصان در مراكز شـهرها و همچنـین مزایـای بالقوه بكارگیری فنـاوری هـای ارتبـاط از راه دور درتشخیص، كنترل و درمان بیماری هـا بـه نظـر مـی رسـد ، توسعهTele-ENT  با  رفع محدودیت های دسترسی بـه خـدمات تخصـصی گـوش، حلـق و بینـی در منـاطق روستایی و دورافتـاده كـه موجـب كـاهش پیامـدهای ناشی از عدم كنترل بیماری خواهد شد كمك مـوثری به سلامت جامعه نماید. این پژوهش به معرفی كاربردپزشكی از  راه دور در بیماری های گوش، حلق و بینی با استفاده از تجهیزات مناسب و عناصـراطلاعاتی لازم جهت انتقـال اطلاعـات و مزایـای بـه كـارگیری تلـه اتولارینگولوژی می پردازد.  

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

رایج ترین تجهیزات ارسال و دریافت اطلاعات، اتوسكوپ و ویدئواتوسكوپ های استاندارد متصل به نمایشگر و برای تشخیص و درمان بیماری(تاریخچه بیماری، نتایج اسكن و رادیولوژی، تصاویر پرده صماخ و نتایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی) است. 

به طوركلی استفاده از ویدئواتوسكوپی برای تشخیص و درمان بیماری های گوش میانی و پرده صماخ  مفیـد شناخته شده است.تله مدیسین ذخیره و ارسال شـامل تصاویر دیجیتالی، تاریخچـه پزشـكی  و ادیـوگرام هـااست كه اكنون به طور گسترده برای بررسی و پیگیری بیماران با التهاب گوش میـانی ، سـوراخ شـدگی پـرده صماخ ، تیوپ تیمپانوستومی ، كاهش شنوایی و بررسی وسایل كمك شنوایی به كار برده میشود .  

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

حداقل اطلاعـاتی كـه بـرای ارسـال اطلاعـات بـرای پزشـك مشاور مورد نیاز است شامل اطلاعات دموگرافیــگ( نــام و نــام خــانوادگی بیمــار، شــماره شناسایی، تاریخ ارائه خدمت)  و اطلاعـاتی كـه بـرای تشخیص  و درمان بیمـاری( تاریخچـه بیمـاری،نتـایج اسكن و رادیولـوژی، تـصاویر پـرده صـماخ و نتـایج آزمایشگاهی و نتایج مشاوره های قبلی ) می باشد. ایـن اطلاعات باید در نـرم افزارهـایی كـه بـه منظـور تلـه اتولارینگولوژی طراحی  مـیشـود گنجانـده شـود. در توسعه برنامه اتولوژی تهیه تصاویر دیجیتالی شده بـاكیفیت از پرده صماخ و كانال گوش، داشتن تاریخچـه كلینیكی بیمار ، اطلاعـات ادیـومتری و تیمپـانومتری واطلاعات دیگری كه متخصص را در جهت تـشخیص صحیح و درمان مناسب هدایت میكند الزامی است.

 

مشاوره های درمانی از راه دور در انـواع تخـصص هـا،یكی از كاربردهای علم پزشكی از راه دور مـی باشـد.

 

همچنین بخوانید:

چالش‌های پزشکی از راه دور در آینده

پزشکان باید چه فناوری داشته باشند؟

نقشی جدید برای بیماران و پیاده‌سازی برای بهداشت و سلامت

 

 

 

بالا