11 انجمن تله مدیسین ذره بین انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض اعضا تله مدیسین خانم دکتر 22 انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر Televisit 5

هزینه ثبت نام

زمان برگزاری کنگره: 22 و 23 اردیبهشت 1401

هزینه ثبت نام در کنگره:

ثبت نام پزشکان متخصص: مبلغ 900,000 ریال (نود هزار تومان)
ثبت نام پزشکان عمومی: مبلغ 700,000 ریال (هفتاد هزار تومان)
سایر رشته ها و ثبت نام آزاد: مبلغ 600,000 ریال (شصت هزار تومان)
ثبت نام دانشجویی: با ارائه کارت دانشجویی معتبر، 500,000 ریال (پنجاه هزار تومان)

  • ارسال خلاصه مقاله جهت بررسی و داوری مشمول هزینه نمی باشد.
  • در صورت پرداخت هزینه ثبت نام دانشجویی، لطفا کارت دانشجویی خود را در روز برگزاری کنگره همراه خود داشته باشید.
بالا