انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران شرکت های نرم افزاری , انجمن تله مدیسین ایران انجمن تله مدیسین ذره بین

محورهای سومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

  • مدیریت Online Clinic
  • گایدلاین های eVisit
  • استانداردهای eVisit
  • نحوه پرداخت eVisit
  • نقش شبکه های اجتماعی در تله مدیسین
  • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی
  • بیمه ها و eVisit

بالا