انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار شرکت های نرم افزاری , انجمن تله مدیسین ایران انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین

محورهای دومین کنگره انجمن تله مدیسین ایران

  • bed to bed management
  • نقش شبکه های اجتماعی در پزشکی از راه دور
  • پیوند پزشکی با ابزارهای فنآوری اطلاعات در شیکه های کامپیوتری از جمله اینترنت، سیستم ویدئو کنفرانس و سایر ابزارهای پزشکی
  • تدوین و اجرای برنامه های آموزشی بین المللی (وبینار)
  • استانداردهای تله مدیسین
  • سامانه هوشمند پزشکی

بالا