11 انجمن تله مدیسین ذره بین اعضا تله مدیسین انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران 22 خانم دکتر Televisit 5 انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار

اعضای هیئت علمی انجمن تله مدیسین ایران

دکتر فاطمه,نعمت الهی رئیس انجمن جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سیروس ,مومن زاده دبیر علمی و اجرائی فوق تخصص درد
دکتر لیلا,نعمت اللهی عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر سودابه ,کاظمی اسکی عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر نفيسه ,ثقفي عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,میرپور عضو هیئت مدیره انجمن تله مدیسین جراح و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مریم,كاشانيان عضو هیئت مدیره جراج و متخصص زنان , زایمان و نازائی
دکتر مهرداد,مومن زاده بازرس پزشک عمومی
دکتر علی,اسلامی فر بازرس علی البدل دکترای آسیب شناسی (پاتولوژی)
بالا