11 انجمن تله مدیسین امکان ارتباط پزشکان و بیماران انجمن تله مدیسین , بیماران , مریض انجمن تله مدیسین ذره بین اعضا تله مدیسین 22 خانم دکتر 5 انجمن تله مدیسین , زمینی بدون بیمار انجمن تله مدیسین , پزشکان , دکتر Televisit

رئیس کنگره

دکتر فاطمه نعمت اللهی

پروفسور دکتر سیروس مومن زاده

فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
  • فلوشیپ فوق تخصصی درد شناسی و طب درد
  • استاد دانشگاه با رتبه اسوشیت پروفسور(انستزیولوژیست)
  • عضو انجمن بین المللی درد جهان، عضو انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
  • درمان سر درد، درد شانه، درد گردن، کمر درد، زانو درد،
  • دردهای مزمن ، دردهای سرطانی و ناشناخته.
بالا