باکتری های هدایت پذیر به جنگ سرطان و بیماری های داخلی می روند

بدون شک کمک گرفتن از چندین متخصص و وارد شدن به بدن انسان یکی از دشوارترین بخش های علم پزشکی است که با وجود پیشرفت های به دست آمده، همچنان درصد بالایی از مراقبت ها را به عمل باز منجر می نماید.

در چنین شرایطی یقیناً ارسال میکرو-ربات ها و باکتری های مهندسی شده در داخل بدن بیمار برای مبارزه با بیماری یا سرطان بسیار ساده تر بوده و همینطور نتایج دقیق تر و بهینه تری در اختیار پزشکان قرار می دهد.

تحقیقات اخیر موسسه فناوری کالیفرنیا نشان می دهد، متخصصین این واحد به علمی دست یافته اند که به کمک آن توانایی کنترل و هدایت باکتری ها برای انجام ماموریت های خاص دارند.

«میخاییل شاپیرو» محقق ارشد تحقیقات مورد بحث در این باره می گوید: «باکتری های مورد نظر ما همچون یک مامور ویژه بی سیم کنترل از راه دور عمل کرده و همزمان می توانیم هم داده های دریافتی آنها را مشاهده و تحلیل کرده، و هم هدایتشان کنیم.»

این مامورین ویژه با تغییر دما به حالات گوناگون درآمده، جابجا می شوند و در ردیف های مختلف قرار می گیرند؛ و پزشکان با ارسال پالس های فراصوت، به افزایش یا کاهش دمای آنها می پردازند تا عملیات های مورد نظر صورت پذیرد و در نهایت نیز به اختیار، از بین بروند.

«محمد عابدی» یکی از محققین این پروژه می گوید: «ما می توانیم به صورت زمانی و مکانی به کنترل فعالیت های این باکتری ها بپردازیم. در واقع دقیقاً می توان به آنها دستور داد کجا بروند و چه زمانی کارشان به پایان می رسد.»

گفتنی است تحقیات مذکور با رویکرد درمان تومور، سرطان و چند نوع دیگر از بیماری در دست بررسی است و تشریح آن در مجله بیولوژی شیمیایی منتشر گردیده است.

 

بالا