پرستاری از راه دور در مراقبت بیماری های مزمن

بیماری های مزمن دارای دوره طولانی مدتی بوده و به طور آهسته پیشرفت می كنند و هزینه های بسیار زیادی را به بیماران و دستگاه های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی كشورها تحمیل می نمایند. این بیماران به مراقبت، آموزش و راهنمایی های مداوم و طولانی مدت گروه درمان نیازمند هستند. پرستاری از راه دور توانایی ارائه این خدمات را به بیماران با كمترین هزینه و بیشترین دسترسی فراهم می آورد.

بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﺮدی ﺑﻪ  ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، دارای دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر آﻫﺴﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی و آﺳﻢ )و دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ 36ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  و  70 درصد از مرگ وﻣﻴﺮﻫﺎ در اﻳﺮان ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﮔﺰارش شده است. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در اﻳﺮان، ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ 54 درﺻﺪ اﻳﻦ ﺑﺎر را ﻣﺮدان و 33درﺻﺪ آن را زﻧﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در میان این بیماری ها ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ 500 ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ شود .

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر فاطمه نعمت اللهی  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ای ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﺎراﻳﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺮه وری و ﻛﺎراﻳﻲ در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ اﺗﻼف ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎی  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺳﺮوﻳﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﻴﺰ، وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺧﺪاد اﻳﻦ تغییرات، توجه بیشتری نیز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .

در سامانه تله ویزیت، بصورت آنلاین توسط  دکتر سیروس مومن زاده  ویزیت شوید. جهت تله ویزیت روی لینک زیر کلیک کنید.

اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﻋﻲ  ﺳﻼﻣﺖ از راه دور ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن از ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط دوﻃﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ در دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻴﻤﺎر در ﻃﻮل ﻣﺪاﺧﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺗﻮﺳﻂ   Milholland ﻧﻴﺰ ﺑﻪ صورت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻮع از ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓّﻨﺎوری ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری را ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻣﺴﺪود اﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﻤﺎر از راه دور ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدد .ازآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺟﻬﺎﻧﻲ 59درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن در اﺑﺘﺪای ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﻴﻼدی و 46درﺻﺪ ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮ واﮔﻴﺮ ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﺶ از 70درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ،در ﺳﺎل ﺣﺪود 1390 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر را ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ  و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ آن ﻫﺎ و اﻫﻤﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ به اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﻓّﻨﺎوری و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎری مطالعاتی انجام شد تا بتوان هدفی تعیین نمود و در آن پرستاری از راه دور را برای کمک به نیازمندان گنجاند و عملی کرد.

در این بین ﻣﻄﺎﻟﻌات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور در ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ، و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎری  ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤﺎری رواﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎری اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮی، دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻔﺎﻳﺖ آن ها در رﻋﺎﻳﺖ رژﻳﻢ درمانی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ،کاهش ﻣﻴﺰان ﻫﺰﻳﻨﻪ ها و همچنین کاهش اﻓﺴﺮدﮔﻲ و اﺿﻄﺮاب در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران شود. ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد از روش ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از آمار بالایی برخوردار است و هزینه های زیادی صرف  ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻜﺮر و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری از دور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران در ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎرج از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪاوم، ﭘﻴﮕﻴﺮی و آﻣﻮزش دارﻧﺪ .ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺘﺎری از راه دور اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻋﻼوه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای و آﻣﻮزﺷﻲ، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی را در ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺪاوم درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

همچنین بخوانید:

جراحی زیبایی از راه دور , Tele Cosmetic Surgery

عصب شناسی از راه دور

پولمونولوژی از راه دور

بالا